Chính sách chất lượng

“Chuyên nghiệp – Chính xác – Khách quan – Kịp thời” 

là chính sách chất lượng và đồng thời là phương châm hoạt động của Công ty TNHH IMI Việt Nam

  1. Chuyên nghiệp:
  1. Chính xác:
  1. Khách quan:
  • Luôn thực hiện việc giám định một cách khách quan không thiên vị bất kỳ bên nào
  • Trung thực trong báo cáo với công ty và khách hàng
  • Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy định của nhà nước về giám định
  1. Kịp thời:
  • Luôn có mặt tại địa điểm giám định đúng thời gian theo yêu cầu của khách hàng
  • Kịp thời cập nhật, báo cáo kết quả giám định và các vấn đề phát sinh trong quá trình giám định cho công ty và khách hàng
  • Cấp chứng giám định đúng thời hạn
Các tin bài liên quan