Chính sách sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE)

Tại IMI, Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng, tất cả các hoạt động của chúng tôi không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và các bên liên quan khác. Chúng tôi cũng cam kết giảm thiểu mọi tác động xấu đến môi trường. Để đạt được những cam kết này, chúng tôi đã thiết lập các hệ thống quản lý cho phép chúng tôi:

 • Xác định và kiểm soát các mối nguy hiểm về sức khỏe, an toàn và môi trường nghề nghiệp trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi để bảo vệ mọi người và ngăn ngừa ô nhiễm;
 • Đánh giá các rủi ro cao liên quan và thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết để loại bỏ hoặc kiểm soát chúng;
 • Thảo luận và tham khảo ý kiến ​​với nhân viên của chúng tôi, các bên quan tâm và các bên liên quan;
 • Cung cấp một lực lượng lao động được đào tạo với các nguồn lực sẵn có và thẩm quyền DỪNG công việc để thực hiện công việc một cách an toàn;
 • Cung cấp một nơi làm việc an toàn;
 • Bảo trì thiết bị và phương tiện của chúng tôi để ngăn ngừa thương tích cho người và thiệt hại cho môi trường và tài sản;
 • Điều tra các vụ tai nạn và sự cố nhằm loại bỏ nguyên nhân của chúng;
 • Theo dõi, xem xét và báo cáo về hiệu suất thực hiện của chúng tôi;
 • Cải thiện hiệu suất sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường của chúng tôi thông qua việc tự đánh giá nội bộ, hành động khắc phục và các hoạt động cải tiến nội bộ;
 • Luôn phát triển nguồn nhận lực bao gồm con người, thiết bị, cơ sở vật chất… đảm bảo an toàn, sức khỏe và không ảnh hưởng xấu đến môi trường;
 • Đảm bảo đầy đủ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho Giám định viên;
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý của các quốc gia mà chúng tôi hoạt động và các quy tắc/quy trình mà chúng tôi đăng ký;

Ban giám đốc IMI hoàn toàn cam kết thực hiện chính sách này và sẽ cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ hệ thống quản lý. Các mục tiêu cụ thể sẽ được đặt ra trên cơ sở hàng năm để hỗ trợ và cải thiện công việc quản lý HSE của công ty. Nhân viên của IMI sẽ được yêu cầu làm việc theo các quy trình sức khỏe, an toàn và môi trường được thiết lập và các yêu cầu quy định mọi lúc.

Hiệu suất của hệ thống quản lý và các mục tiêu hỗ trợ sẽ thường xuyên được theo dõi và xem xét ở cấp độ doanh nghiệp để đảm bảo rằng các cam kết của IMI được đáp ứng.

Các tin bài liên quan